26 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2563

วันที่  26  มิถุนายน  2563  เวลา 13.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบการประชุมทางไก