26 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2563

วันที่  26  มิถุนายน  2563  เวลา 13.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล microsoft teams  และถ่ายทอดผ่านทาง fackbook  สำนักงานเขต   โดยมี นายวุฒิชัย   บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2