2 กรกฎาคม 2563 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันที่  2  กรกฎาคม  2563  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย น.ส.ญาณินี   สมประดี  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  ตรวจเยี่ยมความพร้อมใ