2 กรกฎาคม 2563 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันที่  2  กรกฎาคม  2563  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย น.ส.ญาณินี   สมประดี  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  3 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย, โรงเรียนวัดเขาขลุง ,โรงเรียนวัดสระสี่มุม