2 กรกฎาคม 2563 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่  2  กรกฎาคม  2563  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นางสุภาพร ทองกันยา นักทรัพยากรบุคคล และนางจันทรา  โม่มาลา เจ้าพนักงานธุรการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการ