21 กรกฎาคม 2563 เสาธงชาติไทย สพป.ราชบุรี เขต 2

สพป.ราชบุรี เขต 2  ได้ดำเนินการสร้างเสาธงชาติไทย ตั้งแต่วันที่  14  กรกฎาคม  2563  โดยได้รับความร่วมมือจากนักการภารโรงของโรงเรียนในสังกัด ได้ช่วยกันในการสร้าง  ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่  21  กรกฎาคม  2563 และได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบ้านเลือก ในการบริการรถเครนช่วยในการตั้งเสาธงจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี