23 กรกฎาคม 2563 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่  23  กรกฏาคม  2563  เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัยจากอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  โดยมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนวัดบัวงาม  คือ ด.ญ.กฤตาภรณ์ พูลสวัสดิ์ และ ด.ญ.ธัญรัศม์ พูลสวัสดิ์ ซึ่งเงินช่วยเหลือดังกล่าว ได้จากการรวบรวมน้ำใจบริจาคของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 2 รวมเป็นเงิน 16,275 บาท