4 สิงหาคม 2563 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่  4  สิงหาคม  2563  เวลา  13.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมสัมมนาการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธร