7 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตามโครงการคัดลายมือ สื่อคุณธรรม ครั้งที่ 1

วันที่  7  สิงหาคม  2563  เวลา 09.30 น. นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานการคัดลายมือของผู้บริหารและคณะครู  ในโครงการคัดลายมือ สื่อคุณธรรม  ครั้งท