31 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย และปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่  31  สิงหาคม  2563  เวลา 08.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย และปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อปลุกจิตสำนึกบุคลากรในสังกัดเห็นความสำคัญเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และแสดงออกถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร  ณ บริเวณด้านหน้าเสาธงชาติไทย สพป.ราชบุรี เขต 2สล็อต