31 สิงหาคม 2563 ประชุม ก.ต.ป.น.

วันที่  31  สิงหาคม  2563  เวลา 13.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตฯ  โดยมี นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2ฟรีเครดิต