17 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

วันที่  17  กันยายน  2563  เวลา 09.00 น.  สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ซึ่งเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานประเมินคุณ

ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานบาคาร่า