23 กันยายน 2563 ประชุมโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่  23  กันยายน  2563  เวลา  08.30 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  และโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ  2563  ณ  ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2สล็อต