23 กันยายน 2563 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

วันที่  23  กันยายน  2563  เวลา  13.40 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง  การสร้างภาวะผู้นำทางการศึกษาในเขตสุจริต  และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี