28 กันยายน 2563 ศึกษาดูงาน สพป.สระบุรี เขต 2

วันที่  28  กันยายน  2563  สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดยนายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ภายใต้โครงการเขตพื้นที่สุจริต)  เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างหน่วยงาน  ณ สพป.สระบุรี  เขต 2