30 กันยายน 2563 รับเสด็จพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

วันที่  30  กันยายน  2563  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวดวงนภา ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน  โรงเรียนธรรมาธิปไตย บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 2  ร่วมรับเสด็จพลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก  ยุคล  เสด็จในพิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประทานทุนการศึกษา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับหน่วยงานทางการศึกษา  ณ  ห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่  โรงเรียนธรรมาธิปไตย