1 ตุลาคม 2563 ประชุมพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน

วันที่  1  ตุลาคม  2563  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง/พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม  สพป.ราชบุรี เขต 2