5 ตุลาคม 2563 ออกพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเด็กนักเรียนขอทุนการศึกษา

วันที่  5  ตุลาคม  2563  เวลา  14.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  ออกพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี  เด็กหญิงธนัฎฐา  ปิ่นทอง นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก ขอพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ตนเองและพี่สาว  เนื่องด้วยครอบครัวมีฐานะยากจน โดยคณะได้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และได้เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูล ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป