6 ตุลาคม 2563 กิจกรรม 5 ส

วันที่  6  ตุลาคม  2563  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นำบุคลากรสำนักงานดำเนินกิจกรรม 5 ส (Big  Cleaning Day) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร  โดยบุคลากรทุกคน ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาดบริเวณภายใน และบริเวณโดยรอบสำนักงาน  เพื่อให้สำนักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม