8 ตุลาคม 2563 ประชุมคัดเลือก Sar ที่เป็นแบบอย่างได้

วันที่  8  ตุลาคม  2563  เวลา  14.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคัดเลือกรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ที่เป็นแบบอย่างได้  (รอบที่ 2)  ประจำปีการศึกษา  2563 ครั้งที่ 1/2563  โดยมี นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุม  ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2