8 ตุลาคม 2563 ประชุมคัดเลือก Sar ที่เป็นแบบอย่างได้

วันที่  8  ตุลาคม  2563  เวลา  14.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคัดเลือกรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)