รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษราชบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563