กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านโป่ง 4 จัดการแข่งขันกีฬาภายในกลุ่มเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาทักษะและสร้างความสามัคคี ณ สนามโรงเรียนวัดห้วยกระบอกฯ