ลงนาม mou ตามโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่  23  พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.30 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา  กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ตามโครงการสนับสนุน D