ลงนาม mou ตามโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่  23  พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.30 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา  กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ตามโครงการสนับสนุน DLTV  เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรี ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง