29-30 พฤศจิกายน 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แผนและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่  29  ธันวาคม  2563  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมากรพิจารณากลั่นกรองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรอง ผอ.ส