13 มกราคม 2564 ประชุมนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19

13  มกราคม  2564 เวลา 13.30 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  โดยมี รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และ ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2