20 มกราคม 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ application การนิเทศออนไลน์

20 มกราคม  2564  สพป.ราชบุรี เขต 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ application การนิเทศออนไลน์ ผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ    โดยมี นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2   ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2