ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังในสถานศึกษาในสังกัด

วันที่  26  มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร พร้อมพูดคุย พบปะ  รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 4 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก  โรงเรียนวัดช่องพราน และโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย