24 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมยกย่อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

24  พฤษภาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์    ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นำบุคลากรสำนักงานปฏิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อปลูกจิตสำนึกเลื่อมใส ศรัทธา ต่อสถาบันชาติ ศ