27 2564 ประชุม ก.ต.ป.น.. ครั้งที่ 1/2564

27  พฤษภาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต  2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564  ณ  ห้องประชุมมิตรกิจธรรม  สพป.