28 พฤษภาคม 2564 รับชมการประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

28  พฤษภาคม  2564  นายประสงค์  แย้มศิริ  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รับชมการประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกา