7 มิถุนายน 2564 ประชุมตรวจสอบ กลั่นกรองการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

7 มิถุนายน 2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา  2563  ครั้งที่ 1/2564