7 มิถุนายน 2564 การพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

วันที่  7  มิถุนายน  2564  นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานกาประชุมพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองและสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  SAR  ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 (รอบ