10 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกิจการลูกเสือ แผนปฏิบัติการลูกเสือ ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

10 มิถุนายน  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกิจการลูกเสือ แผนปฏิบัติการลูกเสือ ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมปภัสสรวรพิน