14 มิถุนายน 2564 กิจกรรมยกย่องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

14 มิถุนายน  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบรุี เขต 2 พร้อมด้วย  นายประสงค์   แย้มศิริ  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานปฏิ