29 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวัง โควิด 19 สพป.ราชบุรี เขต 2

29 มิถุนายน 2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ครั้งที่ 3/2564