1 กรกฎาคม 2564 สักการะและแสดงความความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

1 กรกฎาคม 2564  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการลูกเสือ  สักการะและแสดงความความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ