25 ตุลาคม 2564 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบทางไกล

25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ zoom meeting เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ปีการศึกษา 2564