21 มกราคม 2565 รับชมการประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

21 มกราคม  2565  ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom  รับฟังคำชี้แ