15 มกราคม 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

21 มกราคม 2564 บุคลากร กลุ่มอำนวยการ ทำความสะอาด จัดระเบียบห้องเก็บของ

20 มกราคม 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ application การนิเทศออนไลน์

4 พฤศจิกายน 2564 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษา ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

25 มกราคม 2565 เปิดกิจกรรม ขยับกาย สบายชีวี

10 กุมภาพันธ์ 2565 สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงการประเมิน PMQA

การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

สพป.ราชบุรี เขต 2 รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอบ้านโป่ง อำเภอดำเนินสะดวก

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน กรุงไทย ออมสิน ช.พ.ค.

(กรณีที่ 1 คนกู้ไม่ใช้คนค้ำประกัน)

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน ธอส.