สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 21 เดือนตุลาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565