หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว21
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือครู ฯ
ข้อมูลการเรียกตัวลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

หลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565

การอบรมฯเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้ฯ ด้านการบริหารงานบุคคล (PA Support Team) ภาคกลาง รุ่นที่ ๕

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด

สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวยื่นด้วยตนเอง หรือ สามารถกรอกคำร้องในระบบ AMSS ได้

แบบการขอพระราชทานเพลิงศพและหีบเพลิง

แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ

แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

คำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ

คำร้องขอหนังสือรับรอง

หนังสือมอบอำนาจ (คัดลอก ก.พ.7-ก.ค.ศ.16)

ขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

ขอเพิ่มวุฒิในประวัติ ก.พ.7-ก.ค.ศ.16

ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นฯ

ร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ

แบบใบลาอุปสมบท

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบคำร้องขอลาออกจากราชการ

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ (แบบ 7127)