หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว21
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือครู ฯ
ข้อมูลการเรียกตัวลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

หลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565

การอบรมฯเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้ฯ ด้านการบริหารงานบุคคล (PA Support Team) ภาคกลาง รุ่นที่ ๕

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด

สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

สพป.ราชบุรี เขต 2 รับรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ

สพป. ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุม “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

สพป.ราชบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับประธานอนุกรรมการคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

การประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

การประชุมหารือเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)ครั้งที่ 1

สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี พ.ศ. 2566

สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้วงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต2ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายกรณีปกติ)

สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างฯ ครั้งที่ 1

ารประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2566

การประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและดำเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลฯ

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 4/2566

การรับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปี พ.ศ. 2566

สพป.ราชบุรี เขต 2 ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย พ.ศ. 2566

สพป.ราชบุรี เขต 2 รับรายงานตัวและให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2566

สพป.ราชบุรี เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดทำทะเบียนประวัติครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต ๒ ดำเนินการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2566

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2566

สพป.ราชบุรี เขต 2 รับรายงานตัวและให้โอวาทแก่ข้าราชการครูฯบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566

สพป. ราชบุรี เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 7/2566

สพป. ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค

ดำเนินการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

สพป.ราชบุรี เขต 2 รับรายงานตัวและให้โอวาทแก่ข้าราชการครูฯบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงฯ PA ตำแหน่งผู้อำนวยการ สพท.

เตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566

การดำเนินการสอบภาค ก. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และะผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ. 2566

การประเมิน ภาค ค (สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวยื่นด้วยตนเอง หรือ สามารถกรอกคำร้องในระบบ AMSS ได้

แบบการขอพระราชทานเพลิงศพและหีบเพลิง

แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ

แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

คำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ

คำร้องขอหนังสือรับรอง

หนังสือมอบอำนาจ (คัดลอก ก.พ.7-ก.ค.ศ.16)

ขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

ขอเพิ่มวุฒิในประวัติ ก.พ.7-ก.ค.ศ.16

ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นฯ

ร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ

แบบใบลาอุปสมบท

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบคำร้องขอลาออกจากราชการ

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ (แบบ 7127)