กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
คู่มือนิเทศคณิตศาสตร์

การอบรมบุคลากรในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

การประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตฯ ITA Online 2022

การประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐาน

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ผ่านระบบ ZOOM

ปฏิทินสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 และแนวทางปฏิบัติการดำเนินการทดสอบ O-NET (สทศ.)