กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
คู่มือนิเทศคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

พิธีมอบหนังสือตามโครงการสนับสนุนหนังสือ จาก บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

22 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และ (NT) ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online

2 เมษายน 2565 พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยไทย" ปีการศึกษา 2563

การอบรมบุคลากรในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

การประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตฯ ITA Online 2022

การประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)