วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนต้นแบบอาชีพตามหลักความพอเพียง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

การอบรมบุคลากรในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

การประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตฯ ITA Online 2022

การประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐาน

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ผ่านระบบ ZOOM

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระบบคลังสื่อฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC Content Center) ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565