การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 27 - 28 เมษายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดย นางสาวกรรณิการ์ บุญถนอม ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ