ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC Content Center) ประจำปี พ.ศ.2566