รายการบัญชีที่สำคัญงบทดสอง

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถมศึกษาและโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง ซ่อมแซม

ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว

บันทึกยืมเงิน กรณีครูยืมเงิน

แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร

แบบบันทึกยืมเงิน

แบบประมาณการค่าพาหนะ

ประมาณการค่าใช้จ่าย

รายการที่ส่งในการยืมเงิน

สัญญายืม 1 คน

สัญญายืมกรณีหลายคน

การส่งใช้เงินยืม ค่าพาหนะ

บันทึกส่งใช้เงินยืม

แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

รายการที่ส่งในการส่งใช้เงินยืม

แบบจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร

แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล