รายการบัญชีที่สำคัญงบทดสอง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง ซ่อมแซม

ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว

บันทึกยืมเงิน กรณีครูยืมเงิน

แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร

แบบบันทึกยืมเงิน

แบบประมาณการค่าพาหนะ

ประมาณการค่าใช้จ่าย

รายการที่ส่งในการยืมเงิน

สัญญายืม 1 คน

สัญญายืมกรณีหลายคน

การส่งใช้เงินยืม ค่าพาหนะ

บันทึกส่งใช้เงินยืม

แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

รายการที่ส่งในการส่งใช้เงินยืม

แบบจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร

แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล