แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
คู่มือแนวทางการเบิกค่าพาหนะนักเรียน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถมศึกษาและโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

อบรมโครงการบำเหน็จบำนาญ สุขใจ

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง ซ่อมแซม

ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว

บันทึกยืมเงิน กรณีครูยืมเงิน

แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร

แบบบันทึกยืมเงิน

แบบประมาณการค่าพาหนะ

ประมาณการค่าใช้จ่าย

รายการที่ส่งในการยืมเงิน

สัญญายืม 1 คน

สัญญายืมกรณีหลายคน

การส่งใช้เงินยืม ค่าพาหนะ

บันทึกส่งใช้เงินยืม

แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

รายการที่ส่งในการส่งใช้เงินยืม

แบบจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร

แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล

ระเบียบ และ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างปี 2560