ข้อมูลสารสนเทศ/ข้อมูลนักเรียน
คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

26-27 พฤษภาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565

2 มิถุนายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ข้อมูล จำนวนนักเรียน 147โรงเรียน ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 (เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565)

คู่มือระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (อัพเดตล่าสุด)

การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ITA ONLINE

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๖๖