9 ธันวาคม 2564 สพป.ราชบุรีเขต 2 ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ณ สพป.ลพบุรี เขต1

8 กุมภาพันธ์ 2565 การการอบรมบุคลากร เกี่ยวกับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มในการปฏิบัติงานวิถีใหม่

26-27 พฤษภาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565

2 มิถุนายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

17 สิงหาคม 2565 การประชุมประจำเดือนของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร