การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ITA ONLINE

ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐ ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวอนัญญา เหลาโชติ นักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ( ITA ONLINE ) โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย พร้อมด้วย ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. บรรยายแนวทางการดำเนินงาน ITA ONLINE ณ ห้องประชุมเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร