26-27 พฤษภาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 โดย ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา (Educational Data System Development Center)
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร