2 มิถุนายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

นางเตือนใจ รักษาพงศ์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต2 มอบหมายให้ นางอนุนาถ ชื่นจิตร์ เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2565