8 มีนาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มืออาชีพ การประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มืออาชีพและถอดบทเรียนการประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565