คู่มือสำหรับผู้แจ้ง MOE SAFETY CENTER

การออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย "พาน้องกลับมาเรียน"

ตรวจเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2565

7-8 เมษายน 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีงบประมาณ 2565

18 มีนาคม 2565 การมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจนในจังหวัดราชบุรี

26 เมษายน 2565 มอบขวัญและกำลังใจพร้อมให้คำแนะนำ แก่ คณะครู/นักเรียน ทีมTO BE NUMBER ONE ร.ร.วัดหนองมะค่า ที่ชนะเลิศ ระดับจังหวัด

ตรวจความพร้อมสภาพแวดล้อมสถานที่จัดการศึกษา และประชุมเพื่อตรวจแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2565

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประพฤติดีและยากจน

แบบคำร้องขอเข้าศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ-นักเรียนยื่นคำร้อง

แบบคำร้องขอเข้าศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ-ผู้ปกครองยื่นคำร้อง