คู่มือสำหรับผู้แจ้ง MOE SAFETY CENTER

26 เมษายน 2565 มอบขวัญและกำลังใจพร้อมให้คำแนะนำ แก่ คณะครู/นักเรียน ทีมTO BE NUMBER ONE ร.ร.วัดหนองมะค่า ที่ชนะเลิศ ระดับจังหวัด

ตรวจความพร้อมสภาพแวดล้อมสถานที่จัดการศึกษา และประชุมเพื่อตรวจแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2565

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประพฤติดีและยากจน

ประชุม คกก.การจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจ.ราชบุรี

ออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

ประชุมการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 1/2566

สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดจังหวัดราชบุรี

แบบคำร้องขอเข้าศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ-นักเรียนยื่นคำร้อง

แบบคำร้องขอเข้าศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ-ผู้ปกครองยื่นคำร้อง