คู่มือสำหรับผู้แจ้ง MOE SAFETY CENTER

ตรวจความพร้อมสภาพแวดล้อมสถานที่จัดการศึกษา และประชุมเพื่อตรวจแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2565

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประพฤติดีและยากจน

ประชุม คกก.การจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจ.ราชบุรี

ออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

ประชุมการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 1/2566

สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดำเนินสะดวก

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 5

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 2/2566

ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

การดำเนินการจัดสอบโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ปี๒๕๖๖ รอบแรกระดับเขตพื้นที่ฯ

ประชุม "เวทีบูรณาการ จังหวัดราชบุรี - Roadmap ราชบุรี"

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดำเนินสะดวก ณ ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

การประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566

การนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 3/2566

การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียน

การตรวจความพร้อมสภาพแวดล้อมสถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566

การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

ประชุมขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566

การประชุมร่วมกับผู้ขออนุญาตจัดการศึกษา เพื่อตรวจแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

การอบรมส่งเสริมศักยภาพการใช้งานของผู้ดูแลระบบ School Health Hero รูปแบบออนไลน์

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพธาราม ครั้งที่ 4/2566

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" ระดับจังหวัด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดำเนินสะดวก

โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2566

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2566

คัดเลือกครูต้นแบบฯ และคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

เข้าร่วมรับฟังการประเมินผลการดำเนินงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดราชบุรี ระดับประเทศ

การจัดทำคู่มือแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

"สพป.รบ.2 แบ่งบันให้น้อง"

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

ประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

การประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 เพื่อ สรุปผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ต้องการรับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แบบคำร้องขอเข้าศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ-นักเรียนยื่นคำร้อง

แบบคำร้องขอเข้าศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ-ผู้ปกครองยื่นคำร้อง