26 เมษายน 2565 มอบขวัญและกำลังใจพร้อมให้คำแนะนำ แก่ คณะครู/นักเรียน ทีมTO BE NUMBER ONE ร.ร.วัดหนองมะค่า ที่ชนะเลิศ ระดับจังหวัด

ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ   สพป.ราชบุรี เขต 2   นายวุฒิชัย บุญหล่ำ  รอง  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และ  น.ส.จิรวรรณ  สันติภูมิโพธา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ได้กล่าวชื่นชม  ให้กำลังใจพร้อมให้คำแนะนำ  แก่ คณะครู/นักเรียน  ทีมTO BE NUMBER ONE  ร.ร.วัดหนองมะค่า   ที่ชนะเลิศการประกวด  ชมรม TO BE NUMBER ONE  ดีเด่น  ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมสาธก ธรรมกิจ   พร้อมนี้ได้ มอบเงินเพื่อสนับสนุน  กิจกรรม  ให้ขมรม TO BE NUMBER ONE  ร.ร.วัดหนองมะค่า  จำนวน 2,000 บาท